Aliya Tlegenova

Political Scientist, Nazarbaev University (Kazakhstan)

Publications